0916068995

Axit Axetic CH3COOH | Acid Acetic
Thêm vào giỏ hàng
Axit Axetic CH3COOH | Acid Acetic
Axit Sunfuric H2SO4 10% - 98%
Thêm vào giỏ hàng
Axit Sunfuric H2SO4 10% - 98%
Kẽm nitrat Zn(NO3)2 | Zinc nitrate
Thêm vào giỏ hàng
Kẽm nitrat Zn(NO3)2 | Zinc nitrate
Natri Sunfat Na2SO4 99%
Thêm vào giỏ hàng
Natri Sunfat Na2SO4 99%
Xút Vảy Ấn Độ NaOH 99%
Thêm vào giỏ hàng
Xút Vảy Ấn Độ NaOH 99%
Axit Oxalic C2H2O4 | Acid Oxalic
Thêm vào giỏ hàng
Axit Oxalic C2H2O4 | Acid Oxalic
Axit Clohidric HCl 30 - 35%
Thêm vào giỏ hàng
Axit Clohidric HCl 30 - 35%
Hóa chất Natri Metabisunfit Na2S2O5
Thêm vào giỏ hàng
Hóa chất Natri Metabisunfit Na2S2O5
TriSodium Phosphate – Na3PO4
Thêm vào giỏ hàng
TriSodium Phosphate – Na3PO4
Titanium Dioxide – TiO2
Thêm vào giỏ hàng
Titanium Dioxide – TiO2
Sodium Carbonate – Na2CO3 (Soda Ashlight)
Thêm vào giỏ hàng
Sodium Carbonate – Na2CO3 (Soda Ashlight)
C4H2O3 - Maleic Anhydride 99.5%
Thêm vào giỏ hàng
C4H2O3 - Maleic Anhydride 99.5%