0916068995

Bột Bentonite Ấn Độ, 25kg/bao
Thêm vào giỏ hàng
Bột Bentonite Ấn Độ, 25kg/bao
CuSO4  Đồng Sunphate, 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
CuSO4  Đồng Sunphate, 25kg/Bao
Bột Vôi CaO 85%,  30kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Bột Vôi CaO 85%,  30kg/Bao
MAP - Mono Ammonium Phosphate
Thêm vào giỏ hàng
MAP - Mono Ammonium Phosphate
Potassium Sulfate, K2SO4 50kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Potassium Sulfate, K2SO4 50kg/Bao
Phân Kali Clorua - KCL (MOP), 50kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Phân Kali Clorua - KCL (MOP), 50kg/Bao
Ammonium chloride NH4Cl, 25kg/Bao China
Thêm vào giỏ hàng
Ammonium chloride NH4Cl, 25kg/Bao China
Phân Amoni Sunfat (NH4)2SO4, 25kg/Bao China
Thêm vào giỏ hàng
Phân Amoni Sunfat (NH4)2SO4, 25kg/Bao China
FULVIC ACID 90%, 25kg/Bao China
Thêm vào giỏ hàng
FULVIC ACID 90%, 25kg/Bao China
Phân bón Kali Humate, Potassium Humate 25Kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Phân bón Kali Humate, Potassium Humate 25Kg/Bao
Amonium Sulphate – (NH4)2SO4 (Phân SA)
Thêm vào giỏ hàng
Amonium Sulphate – (NH4)2SO4 (Phân SA)
Potassium Chloride – KCl
Thêm vào giỏ hàng
Potassium Chloride – KCl
Zinc Sulfate – ZnSO4.7H2O (kẽm sulphate)
Thêm vào giỏ hàng
Zinc Sulfate – ZnSO4.7H2O (kẽm sulphate)
Zinc Oxid - Kẽm Oxit - ZnO
Thêm vào giỏ hàng
Zinc Oxid - Kẽm Oxit - ZnO
Potassium Hydroxide – KOH
Thêm vào giỏ hàng
Potassium Hydroxide – KOH
Potassium Carbonate – K2CO3
Thêm vào giỏ hàng
Potassium Carbonate – K2CO3
Polyvinyl Alcohol – PVA
Thêm vào giỏ hàng
Polyvinyl Alcohol – PVA