0916068995

Manganese Sulfate – MnSO4
Thêm vào giỏ hàng
Manganese Sulfate – MnSO4
Magnesium Oxide – MgO
Thêm vào giỏ hàng
Magnesium Oxide – MgO
Magiesium Sulfate – MgSO4.7H2O
Thêm vào giỏ hàng
Magiesium Sulfate – MgSO4.7H2O
Kaolin (Cao lanh)
Thêm vào giỏ hàng
Kaolin (Cao lanh)
Canci Carbonate – CaCO3
Thêm vào giỏ hàng
Canci Carbonate – CaCO3
Boric Acid – H3BO3
Thêm vào giỏ hàng
Boric Acid – H3BO3
Borax Pentahydrate – Na2B4O7.5H2O
Thêm vào giỏ hàng
Borax Pentahydrate – Na2B4O7.5H2O
Barium carbonate – BaCO3
Thêm vào giỏ hàng
Barium carbonate – BaCO3
Kẽm sunfat - ZnSO4.7H2O, 25kg/Bao Việt Nam
Thêm vào giỏ hàng
Kẽm sunfat - ZnSO4.7H2O, 25kg/Bao Việt Nam
Humic Acid 40 - 50% 25kg/Bao, Trung Quốc
Thêm vào giỏ hàng
Humic Acid 40 - 50% 25kg/Bao, Trung Quốc
Phân DAP,  Diammonium Phosphate
Thêm vào giỏ hàng
Phân DAP,  Diammonium Phosphate